Featured

Weight Gain Tips in Tamil

Read More

Home Improvement Ideas in Tamil

Read More
 • list
  குடு‌ம்ப‌த் தலை‌வி‌யி‌ன் பொறு‌ப்பு

  வீ‌ட்டி‌ல் உ‌ள்ள வயதான முதியவர்களு‌க்கு, சுறுசுறுப்புடனும், நலமாகவும் இருக்க ஊட்டச்சத்து நிறைந்த, கொழுப்பு குறைவான உணவு அளித்தல் அ‌வ‌சிய‌ம்.கர்ப்பிணி பெண்கள் இரு‌ந்தா‌ல் அவ‌ர்களு‌க்கு நல்ல முறையில் பிரசவம்…

 • list
  கே‌ஸ் ‌ஸ்ட‌வ் பளப‌ள‌க்க

  வீ‌ட்டி‌ன் சமையலறை‌யி‌ல் கே‌ஸ் ‌ஸ்ட‌வ் தா‌ன் அ‌திக‌ம் அழு‌க்காக‌க் கூடியது. ஆனா‌ல், அதனை ச‌ரியாக பராம‌ரி‌த்தா‌ல் எ‌ப்போது‌ம் பு‌திது போ‌ல் வை‌க்கலா‌ம்.‌கே‌ஸ் ‌ஸ்ட‌வ்வை த‌ண்‌ணீ‌ர் ஊ‌ற்‌றி கழு‌வினா‌ல்…

 • list
  க‌ழிவறைக‌ளி‌ன் சு‌த்த‌ம்

  க‌ழிவறைகளை 3 நாட்களுக்கு ஒருமுறையாவது நன்றாக தே‌‌ய்‌த்து‌க் கழு‌வி ‌விட வே‌ண்டு‌ம். டாய்லெட் க்ளீனர் கொ‌ண்டு க‌‌ழிவறையை சு‌த்த‌ம் செ‌ய்யவு‌ம்.க‌ழிவறையை சு‌த்த‌ம் செ‌ய்யு‌ம் பொழுது கைகளுக்கு உரை…

 • list
  வீ‌ட்டி‌ல் செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிக‌ள்

  வீ‌ட்டி‌ல் பொதுவாக பலரு‌ம் செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிகளை வ‌ள‌ர்‌ப்பது வழ‌க்க‌ம்.செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணி எ‌ன்றா‌ல் அது எதுவாக வே‌ண்டுமானாலு‌ம் இரு‌க்கலா‌ம்.பொதுவாக நா‌ய், பூனையை‌த்தா‌ன் வள‌ர்‌ப்பா‌ர்க‌ள்.த‌ற்போது மா‌றி வரு‌ம் பழ‌க்க வழ‌க்க‌ங்களா‌ல் பலரு‌ம் புத‌விதமாகசெ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிகளை‌த் தே‌ர்வு செ‌ய்‌கி‌ன்றன‌ர்.‌பிரா‌ணிக‌ள் எ‌ன்றா‌ல் அ‌தி‌ல் பறவைகளு‌ம், ‌மீ‌ன்களு‌ம் அட‌க்க‌ம். ப‌ச்சை‌க் ‌கி‌ளி, புறா, மைனா, காத‌ல் பறவைக‌ள் போ‌ன்றவ‌ற்றை வள‌ர்‌ப்பது‌ம்அழகாக இரு‌க்கு‌ம்.‌மீ‌ன் தொ‌ட்டிக‌ளி‌ல் ‌மீ‌ன்களை வள‌ர்‌ப்பது‌ம் ஒரு ந‌ல்ல ‌விஷய‌ம்தா‌ன்.அதுபோல நா‌ய், பூனை, முய‌ல் போ‌ன்றவ‌ற்றையு‌ம் வள‌ர்‌க்கலா‌ம். எதுவாகஇரு‌ந்தாலு‌ம், ‌வீ‌ட்டி‌ல் உ‌ள்ள சூ‌ழ்‌நிலையு‌ம், இட அமை‌ப்பு‌ம் அத‌ற்குஏ‌ற்றதாக உ‌ள்ளதா எ‌ன்பதை பா‌ர்‌த்து‌க் கொ‌ண்டு வள‌ர்‌க்க‌த் துவ‌ங்கவே‌ண்டு‌ம்.

 • list
  பு‌ளி‌ச்ச மோ‌ர் ஆ‌க்குமே பா‌த்‌திர‌ங்களை ப‌ளி‌ச்

  பு‌ளி‌ச்‌சி‌ப் போன மோரை எ‌ன்ன செ‌ய்வது தூ‌க்‌கி ஊ‌ற்ற‌த்தா‌ன் வே‌ண்டு‌ம்எ‌ன்று ‌‌நினை‌க்கா‌தீ‌ர்க‌ள். ‌நீ‌ங்க‌ள் பல நா‌ள் தே‌ய்‌த்து தே‌ய்‌த்து மா‌ய்‌ந்தபா‌த்‌திர‌ங்களை மோ‌தி‌ல் ஊற வை‌த்து‌ப் பாரு‌ங்க‌ள்.பொதுவாக ‌தினமு‌ம் சுடு த‌ண்‌ணீ‌ர் சுட வை‌க்கு‌ம் பா‌த்‌திர‌த்‌தி‌ன் அடி‌யி‌ல்ஒ‌ட்டி‌யிரு‌க்கு‌ம் அழு‌க்குகளையு‌ம், இ‌ட்‌லி கு‌ண்டா‌னி‌ன் அடி‌ப்பா‌த்‌தி‌ல்இரு‌க்கும‌் அழு‌க்கை‌யி‌ல் எ‌ந்த சோ‌ப்பு‌ம் ‌விர‌ட்டுவ‌தி‌ல்லை.எனவே, பு‌ளி‌த்த மோரை இ‌ந்த பா‌த்‌திர‌ங்க‌ளி‌ல் ஊ‌ற்‌றி ஊற‌விடு‌ங்க‌ள்இர‌ண்டு நா‌ட்க‌ள் க‌ழி‌த்து லேசாக கழு‌வினாலே பா‌த்‌திர‌ம் பளபள‌க்கு‌ம்.அதே‌ப் போல ‌வீ‌ட்டி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் வெ‌ள்‌ளி ‌விள‌க்குக‌ள், வெ‌ள்‌ளி த‌ட்டு,ட‌ம்ள‌ர் போ‌ன்றவ‌ற்றையு‌ம் மோ‌‌ரி‌ல் ஊற வை‌த்து‌த் தே‌ய்‌த்து‌ப் பாரு‌ங்க‌ள்.எ‌ப்போ வா‌‌ங்‌கினது. புதுசா எ‌ன்று பலரு‌ம் உ‌ங்களை‌க் கே‌ட்பா‌ர்க‌ள். ‌வீ‌ட்டி‌ன் கு‌ங்கும‌ச் ‌சி‌மிழு‌க்கு‌ம் இ‌ந்த முறை ஏ‌ற்றதுதா‌ன்.

 • list
  தோசைக் கல்லில் எண்ணெய் பிசுபிசுப்பா?

  வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தோசைக் கல், வாணலி ஆகியவற்றை சுத்தப்படுத்தும் போது எண்ணெய்ப் பிசுபிசுப்பை அகற்ற அதிக நேரம் தேய்க்க வேண்டும். ஆனால் அவற்றை விரைவாக, எளிதாக…

Home Improvement Ideas in English

Read More

jayakanthan short stories Tamil

Read More
 • list
  நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கோ? (1967-1969)

               நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கோ? (1967-1969)          நாற்பது வருஷம் ஆச்சு... இந்தாத்துக்கு மாட்டுப் பொண்ணா வந்து... கை நெறைய ஒரு கூடைச் சொப்பை வச்சுண்டு... அப்பா தூக்கிண்டு வந்து விட்டாளே... அப்போ அம்மா, - அவர்தான் எங்க மாமியார் இருந்தார்... மாமியாருக்கு மாமியாரா அம்மாவுக்கு…

 • list
  வெளிநாட்டு பயணம்

  வெளிநாட்டு பயணம்   நான் வெளி நாடுகளுக்குப் போனதில்லை. அன்னியர் வீட்டில் நுழைந்து பார்த்து, "அங்கே அது இருக்கிறது; இது இருக்கிறது, நம்மிடம் அதெல்லாம் இல்லையே...' என்று, தம் வீட்டோடு ஒப்பிட்டு ஏங்கி, அங்கலாய்க்கும், அலையும் குணமே, வெளிநாடு சுற்றிப் பார்க்கும் பலரிடமும் நிறைந்திருப்பதாக, எனக்குத் தோன்றுகிறது. வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகச் சிலர் செல்கின்றனர். எனக்கோ, நம்…

 • list
  குருக்கள் ஆத்துப் பையன் (1973)

                      குருக்கள் ஆத்துப் பையன் (1973)     ஒட்டுத் திண்ணையின் சாய்ப்பில் சாய்ந்து தலைக்கு மேல் இரண்டு கைகளையும் பிடரியில் சேர்த்துக் கொண்டு அம்மாவின் புலம்பலை எல்லாம் கண்ணை மூடியவாறு கேட்டுக் கொண்டிருப்பான் பையன். சில சமயங்களில் பெருமூச்செறிவான். பேசிக்கொண்டே, புலம்பிக்…

 • list
  ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது (1969)

                                      ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது (1969)     வேப்ப மரத்தடியில் நிற்கும் பசுவின் பின்னங் கால்களைக் கட்டி விட்டு மடியைக் கழுவுவதற்காகப் பக்கத்திலிருந்து தண்ணீர்ச் செம்பை எடுக்கத் திரும்பிய சுப்புக்…

 • list
  பிணக்கு ( 1958)

                                                பிணக்கு ( 1958)   மெட்டியின் சப்தம் 'டக் டக்'கென்று ஒலித்தது.   வளையொலி கலகலத்தது.   கூடத்தில் எட்டு வயதுப் பேரன் முத்து…

 • list
  முற்றுகை

                                   முற்றுகை     இரண்டு மணி நேரமாய் அந்த எவளோ ஒரு 'மிஸ்'ஸுக்காகத் தனது மாடியறையில் காத்திருந்தான் வாசு. பொறுமை இழந்து முகம் சிவந்து உட்கார்ந்திருந்தவன் கடைசில் கோபத்தோடு எழுந்துசென்று 'கப்'போர்டைத் திறந்தான்.…

Sujatha short stories in Tamil

Read More
 • list
  ஜோதியும் ரமணியும்

                         ஜோதியும் ரமணியும் புதிய பெண் லெக்சரர், ரமணியை எப்படி சமாளிக்கப்போகிறாள் என்று கதி கலங்கிப்போனோம். ரமணி என்று பெயர் இருந்தால் ஒருவன் எப்படி இருப்பான்? குழந்தை முகம், பெண்மை மிளிரும் தேக அமைப்புடன்தானே? தப்பு. இவன் மிலிட்டரி மீசையுடன் காட்டாகுஸ்தி…

 • list
  ஃபிலிமோத்ஸவ்

                            ஃபிலிமோத்ஸவ் மந்திரி வந்திருக்க வேண்டும். எல்லோரும் தேர்தல் உற்சவத்தில் கவனமாக இருந்ததால் டில்லி அதிகாரி ஒருத்தர் மட்டுமே வந்திருந்தார். வெள்ளைக்கார டைரக்டர்கள் சிலர் வந்திருந்தார்கள். எதற்கெடுத்தாலும் ‘வெரி நைஸ்’, ‘வெரி நைஸ்’ என்றார்கள். மற்றொரு ‘கல்யாணராம’னைத் தேடி…

 • list
  வேதாந்தம்

                                 வேதாந்தம் பாரில் நின் பாதமல்லால் பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி – தொண்டரடிப்பொடி ஒரு காலகட்டத்தில் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் (சாஸ்திரி, பக்தவத்சலம்) இருக்கும்போது இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது தமிழகத்தில். துப்பாக்கிச் சூடு,…

 • list
  சில வித்தியாசங்கள்…

                          சில வித்தியாசங்கள்…       நான் ராஜாராமன். டில்லிவாசி. நேபாளத்தின் தலைநகர் தெரியாத தாலும், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜனத் தொகை தெரியாததாலும் ஐ.ஏ.எஸ் ஸில் தேறாமல், மத்திய சர்க்கார் செக்ரடேரியட்டில் ஒரு சாதாரண அஸிஸ்டென்ட்டாக 210-10-290-15-530 சம்பள ஏணியில்…

 • list
  இரண்டணா

                                   இரண்டணா இப்போதும் சிலர் இரண்டணா நாலணா என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தினால் சுதந்திரத்துககு முன் பிறந்தவர்கள் என்று நிச்சயமாக சொல்லலாம் இரண்டணா ஒரு தனி நாணயம். பித்தளை. சதுர வடிவில் இருக்கும். ஒரணா போல…

 • list
  ஒரே ஒரு மாலை

                            ஒரே ஒரு மாலை       இந்தக் கதை எழுதுகிற எனக்கு, இதைப் படிக்கிற உங்களைவிட அதிகமாக ஆத்மாவையும் இந்துமதியையும் தெரியும். அவர்களைப் பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும், என்ன சொல்லக் கூடாது என்று பாகுபடுத்தும்…

Peikathaigal In Tamil

Read More
 • list
  ஒரு மோதிரமும் சில பேய்க்கனவுகளும்

                ஒரு மோதிரமும் சில பேய்க்கனவுகளும் வாப்பா தன் கடைசி காலத்தில் அணிந்திருந்த மோதிரம் பற்றி எழுதினால் என்ன என்று தோன்றிற்று. (உலகத்தில் வேற விஷயமே இல்லை , பாருங்கள்!) மோதிரத்தை எங்கே வாங்கினார்கள் , யாரிடம் கொடுத்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்களா என்பதற்காக அவர்களின் டைரி ஒன்றை…

 • list
  மனிதர்கள் குருடு செவிடு

                       மனிதர்கள் குருடு செவிடு மூன்றாம் வருட பயிற்சி வகுப்பை விட்டு வெளியே வருகையில் கல்லூரி முழுவதும் என் கண்கள் அலைபாய்ந்திருந்தன அவளைத் தேடி. ரீனா வழக்கமாக கல்லூரி மைதானத்தை ஒட்டிய பார்க்கில் அவளின் தோழிகளுடன் இருந்து நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவளை அங்கு…

 • list
  மாயை

                                      மாயை 1 கொக்கிரகுளம் சப்ஜெயில் சேகண்டி பன்னிரண்டு மணி அடித்தது. அந்த இடமே பயங்கரமானதுதான். ‘பிள்ளையைப் போட்டு பிலாப்பழம் எடுத்த ஓடை ‘ச் சரிவில் உள்ள அடவிப் பிராந்தியம் அது.…

 • list
  தாகம்

                                 தாகம் மழை விடுவது போலத் தெரியவில்லை. இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது. ஏற்கனவே குளிர்காலம். மழையினால் குளிர் அதிகமாகி விட்டது. திரும்பவும் நான் என் எதிரிலிருந்த மேஜையில் வைக்கப் பட்டிருந்த அந்தப் பழைய செய்தித்தாளைப் பார்த்தேன்.…

 • list
  காஞ்சனை

                                   காஞ்சனை அன்று இரவு முழுவதும் எனக்குத் தூக்கம் பிடிக்கவேயில்லை. காரணம் என்னவென்று சொல்ல முடியவில்லை. மனசுக்குக் கஷ்டமும் இல்லை, அளவுக்கு மிஞ்சிய இன்பமும் இல்லை, இந்த மாதிpudu5ரித் தூக்கம் பிடிக்காமல் இருக்க. எல்லோரையும்…

 • list
  கதவைத் தட்டும் ஆவி!

                        கதவைத் தட்டும் ஆவி! நட்ட நடு ஜாமம் என்று சொல்லப்படும் நள்ளிரவு. ஊர் அடங்கிப் போயிருந்தது. வெகு தூரத்தில், நாய் ஒன்று ஊளையிடும் சப்தம் கேட்டுக் கொண்டிருக்க, இருளின் பேரமைதியே, ஒரு வித ரீங்காரத்தை எழுப்பி, எல்லாத் திசைகளிலும் பரவ…

puthumai pithan short stories in tamil

Read More
 • list
  ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார்

                      ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார்     மணிக்கொடி, 22-04-1934, 29-04-1934   ஊழி காலத்திற்கு முன்...   'கி.மு.'க்கள் (கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்) என்ற அளவுகோல்களுக்கு எட்டாத சரித்திரத்தின் அடிவானம்.   அப்பொழுது, நாகரிகம் என்ற நதி காட்டாறாக ஓடிக் கொண்டிருந்தது.  …

 • list
  அகல்யை

                                  அகல்யை   வேதகாலம்   சிந்து நதி தீரத்திலே...   இப்பொழுதுபோல் அல்ல. செழித்த காடுகள்; புல்வெளிகள்; இடையிடையே சிறு சிறு குடிசைகளில் மனிதக் கூட்டங்கள். எங்கெங்கோ, அதிக நெருக்கமாக, ஜாஸ்தியாக மனிதக்…

 • list
  அபிநவ ஸ்நாப்

                             அபிநவ ஸ்நாப்     ஜோதி, அக்டோபர் 1938   பாங்கியில் இருந்த இரண்டாயிரத்துச் சில்லறை ரூபாய் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட - மாஜி மந்திரி வாசஸ்தலமாக இருந்த பங்களாவிற்கு எதிர்வீடு 'ஸ்ரீ நிவாஸ்' ஆனபொழுது, வரதவேங்கடராமன் அபினவ…

 • list
  அன்று இரவு

                                  அன்று இரவு   கலைமகள், ஜனவரி-பிப்ரவரி 1946   1 அரிமர்த்தன பாண்டியன்   நான்மாடக்கூடலில் அன்றிரவு மூவர் உறங்கவில்லை. அதில் ஒருவன் சொக்கேசன். மனிதனுடன் மனிதனாக நடமாடி, அவர்களுடைய சுகதுக்கங்களில் பகிர்ந்து…

 • list
  கடவுளின் பிரதிநிதி

                             கடவுளின் பிரதிநிதி     மணிக்கொடி, 25.11.1934   1   சிற்றூர் உண்மையிலேயே சிற்றூர்தான்.   அதன் எல்லை எல்லாம் ஒரே தெருவிற்குள். அந்தத் தெருவும் இடையிடையில் பல்விழுந்த கிழவியின் பொக்கை வாய் மாதிரி இடிந்தும்…

 • list
  பொன்னகரம்

                                பொன்னகரம்     மணிக்கொடி, 6-5-1934     பொன்னகரத்தைப் பற்றிக் கேட்டிருக்கிறீர்களா? நமது பௌராணிகர்களின் கனவைப் போல் அங்கு ஒன்றுமில்லை. பூர்வ புண்ணியம் என்று சொல்லுகிறார்களே, அந்தத் தத்துவத்தைக் கொண்டு, நியாயம் என்று…

Ki Ra short stories in Tamil

Read More
 • list
  காலம் காலம்

                                காலம் காலம்   உழவர் சந்தை நிறுத்தத்தில் நகரப் பேருந்து வந்து சல் என்று நின்றது. பேகொண்ட கூட்டம். தாத்தா முண்டியடித்து படிக்கட்டில் கால் வைத்ததுதான் தெரியும்… அப்படியே அத்தாசமாக உள்ளே தள்ளி, சருகைக்…

 • list
  காய்ச்சமரம்

                            காய்ச்சமரம்   நிம்மாண்டு நாயக்கர் வயசாளி. பேரக்காள் அவர் மனைவி.அந்த இருவரின் முடிவு காலத்தைப் பற்றிய கதை இது. நிம்மாண்டு நாயக்கர் பெரிய சம்சாரி. எம்பது ஏக்கர் கருசக் காடு. நாலுசோடி உழவு மாடு. தொழுநிறைய கால்நடைச்…

 • list
  பொம்மைகளும் கிளர்ந்தெழும்!

                     பொம்மைகளும் கிளர்ந்தெழும்!   சவரத்தை முடித்துவிட்டு சுப்பு போய்விட்டான். அவனோடு அந்த வாடையும் போய்விட்டது. வாடை என்றால் வேற என்னவோ என்று நினைக்க வேண்டும். நல்…ல ஒரு மனுச வாடைதான். பருவ வயசில் உடம்பிலிருந்து ஆணிலும் பெண்ணிலும் அப்படி ஒரு வாடை இருக்கும்.…

 • list
  ஒரு வாய்மொழிக் கதை

                       ஒரு வாய்மொழிக் கதை   கதை சொல்லணுமாக்கும். சரி சொல்றேன். எங்க ஊர்லே எல்லாம், ஒரு கதை சொல்லுண்ணு கேட்டா, ‘நா வாழ்ந்த கதையைச் சொல்லவா; நா தாழ்ந்த கதையைச் சொல்லவா ‘ண்ணு கேக்கிறதுண்டு. நாம ரெண்டுலெ எதையாவது கேட்டு வைக்கணும்.…

 • list
  உத்தி

                                         உத்தி   இந்தத் தேர்தல்ல நீங்க கட்டா யம் நிக்கணும்; ஒங்களெப் போல நல்லவங்க விலகி விலகிப் போகப் போயித்தான் மோசமானவங்க நின்னு ஜெயிச்சிருதாங்க!’’ ‘‘முடியாது, முடியாது! தேர்தல்ல…

 • list
  வெள்ளைச் சேவலும் தங்கப் புதையலும்

               வெள்ளைச் சேவலும் தங்கப் புதையலும்   ஒரு பணக்காரருக்குக் கலயம் நிறைய தங்கக் காசுப் புதையல் கிடைத்தது. அந்த ஊர்க்காட்டின் தரை அப்படி. பூர்வீகத்தில் அந்த மண்ணில் அரண்மனைகள் இருந்ததாகவும், வசதியான ராஜ குடும்பங்கள் வாழ்ந்ததாகவும், மக்களி டம் கதைகள் உண்டு. வீடு கட்ட வானக்கால் தோண்டும்போதோ,…

aadhavan short stories Tamil

Read More
 • list
  புதுமைப்பித்தனின் துரோகம்

                       புதுமைப்பித்தனின் துரோகம்       ‘ஜூஸ்?’ என்றான் ராம், மெனுகார்டிலிருந்து தலையைத் தூக்கியவாறு.   ’வேண்டாம்’ என்றான் வேணு       ‘என்னப்பா. எல்லாத்துக்கும் வேண்டாம், வேண்டாம்கிறே!’ என்று ராம் செல்லமாகக் கடிந்து aathavan கொண்டான். ‘இரண்டு கிரேப் ஜூஸ்’…

 • list
  முதலில் இரவு வரும்

                      முதலில் இரவு வரும்     பஸ் ஒரு ‘ட’ திருப்பத்தில் திரும்ப, மாலை நேர வெய்யில் பளீரென்று முகத்தில் அடித்தது. ராஜாராமன் வெய்யிலுக்கு எதிர்த் திசையில் முகத்தைத் திருப்ப, அந்தப் பூங்காவின் கேட் பார்வையில் பளிச்சிட்டு பஸ்ஸின் ஓட்டத்தில் மறைந்தது.…

 • list
  அப்பர் பெர்த்

                                 அப்பர் பெர்த்     கடைசியாக ஒரு உறிஞ்சு; கடைசி வாய்ப்புகை – ரயில் ஜன்னலுக்கு வெளியில் அவன் விட்டெறிந்த சிகரெட்டின் சிறு துணுக்கை வேகமான எதிர்க்காற்று கொத்திச் சென்றது. இரவு மணி எட்டேகால்.…

 • list
  ஒரு தற்கொலை

                             ஒரு தற்கொலை     கதவைத் தட்டும் சத்தத்தில் ரகு சட்டென்று விழித்துக் கொண்டான். பகல் தூக்கம்; முகமெல்லாம் வியர்வை.   ‘டொக் டொக், டொக் டொக்’ என்று மறுபடியும் சத்தம். ரகு எழுந்திருக்கவில்லை. வேறு யாராவது…

 • list
  ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும் பெரிய நகரமும் அறையில் ஓர் இளைஞனும்

                    ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும் பெரிய நகரமும் அறையில் ஓர் இளைஞனும்     சாப்பிட்டு விட்டு நாகராஜ் அறைக்குத் திரும்பியபோது மணி பதினொன்று ஆகியிருந்தது. ஞாயிற்றுக் கிழமையாயிருந்தும் காலை பதினொரு மணிக்கே சாப்பாடு முடிந்து விட்டதேயென்று அவனுக்கு ஆச்சரியமாகவும், சற்றே ஏமாற்றமாகவும் இருந்தது. காலையில்…

 • list
  நிழல்கள்

                               நிழல்கள்     பிரிய வேண்டிய வேளை வந்துவிட்டது; பிரிய வேண்டிய இடம் வந்து விட்டது.   அவளுடைய ஹாஸ்டல் கேட் உயரமான இரும்புக் கிராதிகளாலான கேட். அந்தக் கேட்டருகே நிற்கும்போது அவர்கள் இருவருமே எவ்வளவு…

Ashokamitran Short Stories in Tamil

Read More
 • list
  காலமும் ஐந்து குழந்தைகளும்

  காலமும் ஐந்து குழந்தைகளும்அவன் நினைத்தபடியே ஆயிற்று. பிளாட்பாரத்தில் சங்கடம் மிகுந்த நாலு அடி தூரம்இன்னும் கடக்க இருக்கும்போதே ரெயில் நகர ஆரம்பித்து விட்டது.”ஹோல்டான்! ஹோல்டான்!” என்று கத்தியபடி முன்னே பாய்ந்தான். கைப்பெட்டி அவ்வளவு உபாதைப் படுத்தவில்லை. ஆனால் தோளிலிருந்து தொங்கிய கான்வாஸ் பைதான் பயங்கரமாக அங்குமிங்கும் ஆடி, அவனை நிலை தடுமாற வைத்துக்கொண்டிருந்தது. அந்தப் பையில்…

 • list
  எண்கள்

  எண்கள்இந்த ஆள் எப்போ முடிப்பார்னு தெரியலை. தினம் இந்த மாதிரிதான் ஆயிடறது. ஒவ்வொருநாளும் கொஞ்சம் முன்னாலே வந்து பேப்பரை முழுக்கப் பாத்துட்டுப் போகலாம்னா நாம வரத்துக்குள்ளே நாலு பேராவது ஏற்கனவே வந்துடறாங்க. இவங்க வீடெல்லாம் பக்கத்திலேயே இருக்கோ என்னவோ. இந்த ஆள் வீடு ரொம்பப் பக்கத்திலே இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்பப் பக்கத்திலே இருக்கணும். இந்தச் சாலையிலே…

 • list
  நாடக தினம்

  நாடக தினம்சண்முக சுந்தரம் அதிகாலையிலேயே எழுந்து முகச்சவரம் செய்துகொண்டார். குளித்து உலர்ந்த வேட்டியை உடுத்திக் கொண்டு சுவரில் மாட்டியிருந்த முருகன் படம் முன்பு நின்று பிரார்த்தனை செய்தார். அன்று அவருடைய புது நாடகம் எட்டாம்முறை சென்னையில் நடக்கவிருந்தது. ஏழுமுறை நல்லபடியாக நடந்து முடிந்ததுபோல இதுவும் நடந்து முடியக் கடவுளை வேண்டிக்கொண்டார். தலையில் எங்கோ ஒரு மூலையில்…

 • list
  ஒரு நண்பன்

  ஒரு நண்பன்ஹரிகோபால் என்னை எச்சரித்தான்: ”இதோ பார், நீ ரொம்ப ‘ரெட்’ ஆகுற. போலீஸ் பிடிச்சா என்ன ஆகும் தெரியாது!”அவன் சொன்னதில் தவறு கிடையாது. ஆனால் இவன் யார், எப்போது பார்த்தாலும் என்னை இதைச் செய்யாதே அதைச் செய்யாதே என்று சொல்வது? விவிலியத்தில் கெய்ன், கர்த்தரிடம் சொல்வான்: ‘நான் என்ன, என் சகோதரனைக் காவல் காப்பவனா?’…

 • list
  காந்தி

  காந்தி அன்று காபி அவனுக்கு மிகவும் கசப்பாக இருந்தது. கசப்பு அவனுக்கு என்றுமே பிடித்தமானதொன்று. பத்து நண்பர்களோடு இருக்கும்போதுகூட ‘பத்து கப், ஒன்றில் மட்டும் சர்க்கரை இல்லாமல்’ என்று அவன்தான் காபி கொண்டு வருபவனிடம் கூறுவான். அந்தக் காபியைக் குடிப்பதில் ஆரம்ப நாட்களில் இருந்த பெருமை விலகிப் போய், அதுவே பழக்கமாகப் போய்விட்டு  வெகு நாட்களாகியும், அன்றுதான்…

 • list
  மாணாக்கனும் ஆசானும்

  மாணாக்கனும் ஆசானும் உ.வே.சாமிநாதய்யர் ஒரு பண்டிதர். ஆரம்ப முதலே தமிழ்ப் பெரியோரிடம் முறையாக முழு நேர மாணாக்கனாகக் கல்வி கற்றவர். அவருக்குத் தமிழைத் தவிர வேறெந்த மொழியும் தெரிந்திருக்க அவர் வாய்ப்பளிக்கவில்லை என்றே கூற வேண்டும்.காலத்தால் குறைபட்ட சிதையுண்ட பண்டைய தமிழ் இலக்கியப் பிரதிகள் அன்று அவரால் முடிந்த அளவு பூரணமாகவும் பொருள் பொதிந்ததாகவும் படிப்போர் ஓரளவு…

Post Your Article

Click Here